RSS

Unia Europejska Rozwój

co jest ważniejsze forma czy treść?


Temat: Powstanie Uni Europejskiej
...i zwiększyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego. • W odniesieniu do trzech wspólnot : - Powołuje sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale Sprawiedliwości; - Zmienia formalnie nazwę Zgromadzenia na Parlament Europejski. VI. UNIA EUROPEJSKA ( TRAKTAT Z MAASTRICHT) Ważnym etapem w procesie integracji europejskiej stanowi Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 w Maastricht w Holandii Stworzony on został dla powstania i rozwoju Unii Europejskiej. Traktat był konsekwencją dotychczasowego rozwoju integracji, w tym szczególnie utworzenia rynku wewnętrznego, pogłębiających się współzależności między państwami, ich dążeń do kształtowania zbiorowej tożsamości na arenie międzynarodowej oraz zwiększania wpływu na bieg spraw europejskich. Główne postanowienia : • Ustanawia Unię Europejską opartą na trzech wspólnotach i...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4531Temat:
korzystając z okazji chciałbym zaprezentować ciekawy artykuł - "Druga Unia Eurpejska", pozwala on poznać poglądy pana dr dotyczące rozwoju Unii Europejskiej jej przyszłości oraz kierunku reform, dostępny jest on na stronie PRESSJI, której współpracownikiem był pan dr http://www.pressje.pl/
Źródło: stosunkowcy.fora.pl/a/a,182.html


Temat: TEMATY PRAC KONTROLNYCH
...Podpisz si? jako XYZ. D?ugo?? listu powinna wynosi? od 120 do 150 s?ów. Oceniana jest umiej?tno?? przekazania informacji (4 pkt), forma (2 pkt),poprawno?? j?zykowa (2 pkt) oraz bogactwo j?zykowe (2 pkt). PODSTAWY PRZEDSI?BIORCZO?CI (jeden do wyboru): 1.Komunikacja werbalna i niewerbalna. 2.Style kierowania. 3.Analiza SWOT GEOGRAFIA (jeden do wyboru): 1.Organizacje gospodarcze na ?wiecie. 2.Globalizacja i jej skutki. 3.Powstanie i rozwój Unii Europejskiej. WOS (jeden do wyboru): 1.Szanse i zagro?enia wynikaj?ce z cz?onkostwa Polski w Unii Europejskiej. 2.Organizacja Narodów Zjednoczonych-struktura i cele dzia?ania. 3.NATO- geneza, struktura, cele i zasady dzia?ania. 4.Problemy polityczne wspó?czesnego ?wiata-wybrane przyk?ady. BIOLOGIA (jeden do wyboru. Termin oddania: po?owa marca): 1.Przedstaw i scharakteryzuj g?ówne etapy antropogenezy....
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=77


Temat: Wystąpienie Wacława Klausa w Parlamencie Europejskim
...że udało nam się, dość szybko, w ciągu mniej niż piętnastu lat od upadku komunizmu, stać się ponownie standardowym krajem europejskim. Z drugiej strony, postrzegaliśmy (i nadal postrzegamy) możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie integracji europejskiej jako szansę na skorzystanie z już wysoce zintegrowanej Europy i - jednocześnie - na wpływanie na ten proces zgodnie z naszymi poglądami. Czujemy nasz udział w odpowiedzialności za rozwój Unii Europejskiej i z tym poczuciem odpowiedzialności podchodzimy do naszej prezydencji w Radzie UE. Wierzę, że pierwszych sześć tygodni czeskiej prezydencji ukazało przekonująco naszą odpowiedzialną postawę. Na tym forum chciałbym powtórzyć jeszcze raz wyraźnie i głośno - dla tych z Państwa, którzy tego nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć - moje przekonanie, że dla nas nie było i nie ma alternatywy dla członkostwa...
Źródło: mikke.fora.pl/a/a,8171.html


Temat: "Telecoms Package"
...bo one z pewnością zostaną 'zdelegalizowane' jako pierwsze. Tyle że prawnie uzasadnione będzie. Ja napisałem, do jednego z eurodeputowanych, taki E-mail: Do Europosła, (imię i nazwisko tegoż). Chciałbym zwrócić Pańską uwagę na "Telecoms Package", i głosowania, które, jak mniemam, odbędą się 21 kwietnia i 5 maja. Zaniepokoiłem się, gdyż zmiany zaproponowane przez Parlament Europejski poważnie wpłyną na rozwój Unii Europejskiej. Rozumiem, że Parlament Europejski zamierza wprowadzić zmiany prawne, które pozwolą mojemu dostawcy internetowemu na ograniczanie, nakładanie limitów lub stawianie warunków, pod którymi będę mógł korzystać z Internetu. Codziennie używam internetu aby pracować, komunikować się z rodziną i znajomymi, słuchać muzyki, uczyć się, ... i wiele wiele więcej. Wprowadzenie zmian z...
Źródło: rivangoth.net/viewtopic.php?t=333


Temat: Historia integracji europejskiej
...człowieka, solidarność, wolności obywatelskie i gospodarcze. Traktat z Maastricht nie zlikwidował słabości instytucji Unii Europejskiej. Organy Wspólnot tworzone z myślą o związku sześciu państw, obecnie muszą "obsługiwać" twór składający się z 15 państw o znacznie szerszych niż to pierwotnie zakładano kompetencjach. Konieczne stały się także pewne uzupełnienia do Traktatu o Unii Europejskiej. Kolejnym etapem rozwoju Unii Europejskiej jest Traktat Amsterdamski z 1997 roku (wszedł w życie w maju 1999 roku). Traktat Amsterdamski zwiększył uprawnienia Parlamentu Europejskiego, uprościł procedurę podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, zdecydowanie zwiększył kompetencje Unii w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Traktat Amsterdamski podkreślił...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6483


Temat: TEMATY PRAC KONTROLNYCH
...2. Planety Uk?adu S?onecznego. Matematyka (zad. 1-3 patrz link) http://img402.imageshack..../matvilodu9.jpg Zad. 4 W prawid?owym ostros?upie czworok?tnym d?ugo?? kraw?dzi podstawy jest równa 2, a k?t nachylenia ?ciany bocznej do p?aszczyzny podstawy wynosi 30 stopni. Wyznacz obj?to?? i pole powierzchni ca?kowitej ostros?upa. Geografia 1. Organizacje gospodarcze na ?wiecie 2. Globalizacja i jej skutki 3. Powstanie i rozwój Unii Europejskiej Historia 1. Problem granic pa?stwa Polskiego po I i II wojnie ?wiatowej. 2. Mi?dzy PKWN a PRL. 3. Scharakteryzuj uk?ad si? politycznych na ?wiecie po II wojnie ?wiatowej. 4. PRL – „Rzeczpospolita druga i pó?”, pa?stwo satelickie, czy…? Twoja ocena czterdziestopi?ciolecia. 5. Problemy integracji Europy Zachodniej po II wojnie ?wiatowej 6. Problem niemiecki po II wojnie...
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=92


Temat: EWG cz I
...konkurencji w stosunku do państw trzecich, na rynkach państw członkowskich oraz na rynkach światowych,  stosunki gospodarcze z innymi państwami,  sprawy związane z przystąpieniem do Wspólnot lub stowarzyszeniem się z nimi,  problemy dotyczące udziału poszczególnych krajów członkowskich we wspólnym budżecie,  zagadnienia polityki regionalnej. Rada Europejska określa strategiczne cele rozwoju Unii Europejskiej, formułując swe dyspozycje i wiążąc nimi organy Wspólnot Europejskich, których głównym zadaniem staje się nadanie decyzjom odpowiednich ram prawnych i wcielanie ich w życie. Radę Europejską tworzą szefowie państw i rządów krajów członkowskich oraz w jednym wypadku szef państwa i szef rządu - prezydent Francji. Ranga Rady Europejskiej była i jest w znacznej mierze pochodną pozycji politycznej szefów...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6476


Temat: TEMATY PRAC KONTROLNYCH
...27. Jesie? ludów 1989 r. 28. Rozpad ZSRR 29. Znaczenie „okr?g?ego sto?u” 30. Powstanie II RP. 31. Droga Polski do NATO. 32. Droga Polski do UE. BIOLOGIA 1. G?ówne etapy antropogenezy (pochodzenie cz?owieka). 2. Teorie dotycz?ce powstawania ?ycia na Ziemi (biogeneza). 3. Znaczenie prac i praw Lamarcka i Darwina. GEOGRAFIA 1. Organizacje gospodarcze na ?wiecie 2. Globalizacja i jej skutki 3. Powstanie i rozwój Unii Europejskiej FIZYKA 1. Promieniotwórczo?? – zastosowanie radioizotopów 2. Planety Uk?adu S?onecznego CHEMIA 1. Cukry - opisz ich podzia?, wyst?powanie oraz w?a?ciwo?ci. 2. Aminokwasy i bia?ka - podaj wyst?powanie, budow? i znaczenie. WOS PODSTAWY PRZEDSI?BIORCZO?CI 1. Popyt i poda?. 2. Czy jestem przedsi?biorczy? 3. Interpretacja piramidy potrzeb Abrahama Maslowa....
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=77


Temat: UE za lat kilka :)
Scenariusz rozwoju Unii Europejskiej 2007 ? Bułgaria i Rumunia zostają przyjęte do UE 2015 ? Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina oraz Turcja świętują przyjęcie do UE 2017 ? Albania, Kosowo i Serbia zostają członkami UE 2018 ? Po raz pierwszy europejska instytucja mianuje Rumuna wysokim urzędnikiem. On zatrudnia żonę, cały ród swojej żony, członków rodziny ich sąsiadów oraz najlepszych przyjaciół. 2019 ? Pracownicy pochodzący z krajów...
Źródło: fbb.pl/index.php?showtopic=37399


Temat:
...Kinie Casino spotkanie Z prof.dr hab. Ryszardem Małajnym –konstytucjonalistą z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tematem spotkania było „Czym jest Konstytucja Europejska” -18maja 2005 roku- zorganizowaliśmy w knurowskim Kinie Casino spotkanie z prof.dr hab. Wojciechem Roszkowskim- historykiem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Temat spotkania był następujący: ”Kierunki rozwoju Unii Europejskiej-superpaństwo czy związek ojczyzn?????” - czerwiec 2005 r- Stowarzyszenie „Fronda” aktywnie włączyło się w obchody 700 lecia Knurowa. Członkowie Stowarzyszenia opiekowali się i współorganizowali wolny czas młodzieży z miast partnerskich Knurowa : Svitu i Kazincbarcika. Ponadto braliśmy w udział w uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta poświeconej demokracji lokalnej...
Źródło: wpiaus.fora.pl/a/a,257.html


Temat: Przyszłość UE - Rezolucja
...Europejskiej oraz wszystkich jej mieszkańców jest nadrzędnym celem wszystkich organów Unii Europejskiej, B. mając na uwadze, że potrzebna jest większa integracja państw członkowskich w zakresie polityki gospodarczej, społecznej i zagranicznej, C. mając na uwadze, że istnieje potrzeba usystematyzowania funkcjonowania Unii Europejskiej i wyznaczenia kompetencji jej organom, D. mając na uwadze, że potrzebny jest dalszy rozwój Unii Europejskiej oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa, 1. Dostrzegając konieczność zmian opowiada się za wprowadzeniem poprawek do Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zawartych w załączniku, 2. Wzywa Radę Europejską, do uwzględnienia poprawek do Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zawartych w załączniku w formie zaleceń, 3. Uważa, że zalecenia przedstawione w...
Źródło: mpe.fora.pl/a/a,132.html


Temat: Irlandia
...Rozwój gospodarki irlandzkiej przebiega dwutorowo - państwo irlandzkie z jednej strony bowiem zachęca do rozwoju prywatnej inicjatywy, z drugiej zaś - pozostawia w swoich rękach podstawowe usługi oraz gałęzie gospodarki, mające kluczowe znaczenie dla kraju. Mimo to Irlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw unijnych. W latach 1987-1997 wzrost gospodarczy sięgał 6% w stosunku rocznym. Ten najszybszy w Unii Europejskiej rozwój gospodarczy pozwala krajowi stopniowo zmniejszać dystans do najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych. Irlandzka gospodarka jest ściśle uzależniona od handlu. Partnerami handlowymi Irlandii są przede wszystkim: Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone. Fenomenem irlandzkiej gospodarki na skalę światowę był silny rozwój przemysłu wysokich technologii, który przyczynił...
Źródło: europkaizdebki.fora.pl/a/a,22.html